Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden www.nimbles.com

Nimbles B.V. is statutair gevestigd in Nederland en kantoorhoudend op de Nieuwegracht 69-A, 3512LG, Utrecht, Nederland, ingeschreven bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 80581986.

Inleiding
Nimbles verleent je hierbij toegang tot de website www.nimbles.com en nodigt je uit kennis te nemen van haar dienstverlening. Nimbles behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud van deze gebruiksvoorwaarden aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover vooraf een mededeling te hoeven doen. Nimbles biedt een website waarop bezoekers (gebruikers) passende dienstverlening (opdrachtnemer) kunnen vinden. Opdrachtnemers kunnen op het platform na het doorlopen van een selectieprocedure hun dienstverlening aanbieden in aanvullend onderwijs.
Hieronder vind je de gebruiksvoorwaarden die gelden voor het gebruik van deze website en van onze diensten. Deze zijn steeds van toepassing als je gebruik maakt van de website en via Nimbles gebruikt maakt van de opdrachtnemers.

1. Definities
a. Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.
b. BW: het Burgerlijk Wetboek.
c. Klant: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie Nimbles een Overeenkomst sluit met betrekking tot de Diensten.
d. Diensten: individuele of groepsgewijze huiswerkbegeleiding, bijles of andere vormen van onderwijsbegeleiding welke wordt verzorgd, georganiseerd of waarin wordt bemiddeld (bijles thuis) door Nimbles.
e. Leerling: iedere natuurlijke persoon welke op grond van een Overeenkomst gebruikmaakt van de Diensten van Nimbles (waarbij aangetekend dat Leerling en Klant dezelfde kunnen zijn maar dit niet noodzakelijkerwijs het geval is).
f. Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Nimbles en een Klant met betrekking tot de levering van Diensten door Nimbles, al dan niet ten behoeve van een Leerling.
g. Overeenkomst op Afstand: een Overeenkomst die zodanig tot stand is gekomen dat uitsluitend gebruik is gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand in de zin van artikel 6:230g BW, zoals elektronische communicatie (e-mail).
h. Nimbles: Nimbles B.V., gevestigd aan Nieuwegracht 69-A, 3512LG, Utrecht, Nederland, ingeschreven bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 80581986.
i. Website: website van Nimbles, te raadplegen via www.nimbles.com en alle bijbehorende sub domeinen.

2. Algemeen
a. De Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van de Website en de Dienst, tenzij schriftelijk anders overeen is gekomen. De Gebruiksvoorwaarden zijn op de Website ter hand gesteld aan de Gebruiker.
3. Dienstverlening
a. De Dienst van Nimbles bestaat uit: i. individuele of groepsgewijze huiswerkbegeleiding, bijles of andere vormen van onderwijsbegeleiding welke wordt verzorgd, georganiseerd of waarin wordt bemiddeld (bijles thuis) door Nimbles
ii. het aanbieden van (onderwijs) informatie op de Website die Gebruikers als algemene informatie tot zich kunnen nemen. Aangeboden content heeft een informerend en educatief karakter. Deze informatie is algemeen van aard en kan niet worden beschouwd als op een individuele persoon gerichte informatie.
b. Voor het gebruik van de Website vraagt Nimbles geen vergoeding aan de Gebruiker.
c. Nimbles kan niet garanderen dat de Website altijd beschikbaar is.
d. Nimbles kan niet instaan voor de onderwijskundige correctheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op de Website. De inhoud is niet bedoeld als vervanging van professioneel onderwijskundig advies. Het gebruik van informatie op de Website is voor verantwoordelijkheid van de Gebruiker. Voor onderwijskundig advies voor de individuele situatie van de Gebruiker dient de Gebruiker zich direct te wenden tot een onderwijskundige. Nimbles is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de (onderwijskundige) informatie, maar probeert wel de kwaliteit hiervan zo goed mogelijk te waarborgen.
4. Tarieven
a. Tarieven zijn de op het moment van totstandkoming van de Overeenkomst op www.nimbles.com vermelde prijzen voor de diverse door Nimbles aangeboden Diensten. Omdat onderwijsdiensten vrijgesteld zijn van omzetbelasting, is geen BTW verschuldigd. De tarieven kunnen worden gewijzigd door Nimbles.
5. Betalingsvoorwaarden
a. Voor door Nimbles aangeboden Diensten gelden de in dit artikel beschreven betalingswijzen. De betalingswijze is afhankelijk van de Dienst waarop de Overeenkomst betrekking heeft. Nimbles kan de betalingswijze op ieder gewenst moment wijzigen. Deze wijzigingen worden gecommuniceerd via e-mail en via de website voor de desbetreffende Dienst. In het geval de betalingswijze na de inschrijving maar voor de betaling wordt gewijzigd, wordt dit vermeld in de definitieve bevestigingsbrief.
6.Niet-tijdige betaling
a. Indien de Klant het verschuldigde bedrag niet binnen de gestelde termijn volledig heeft betaald, ongeacht de reden daarvan, stuurt Nimbles de Klant een betalingsherinnering waarin zij de Klant de mogelijkheid biedt om alsnog binnen 14 dagen te betalen. Indien de Klant niet binnen die termijn het verschuldigde bedrag volledig heeft betaald, is de Klant zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.
b. Indien de Klant het bedrag niet binnen de gestelde termijn volledig heeft betaald, dan is Nimbles gerechtigd de betreffende Diensten op te schorten totdat Nimbles het volledige verschuldigde bedrag heeft ontvangen, dan wel de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
c. De aan de betalingsherinnering verbonden (buitengerechtelijke) administratiekosten ten bedrage van EUR 15 bij de tweede herinnering zullen Klant in rekening gebracht worden in overeenstemming met het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
d. Indien Nimbles overgaat tot (gerechtelijke) invordering, zijn alle daaruit voortvloeiende kosten (zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten) voor rekening van Klant.
7.Klachtenprocedure
a. Klachten over de verleende Diensten dienen door Klant zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken na het ontstaan van de klacht schriftelijk of per e-mail (hello@nimbles.com o.v.v. klacht) te worden gemeld aan Nimbles. De ingebrekestelling dient een duidelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten. Bij voorkeur worden klachten tevens telefonisch gemeld teneinde zo spoedig mogelijk een oplossing te bewerkstelligen.
b. Indien een klacht naar het oordeel van Nimbles gegrond is, dan zal Nimbles de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen.
c. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen Diensten niet meer mogelijk blijkt, dan zal Nimbles slechts gehouden zijn tot terugbetaling van het gedeelte van het door Klant betaalde bedrag waarvoor geen Diensten meer geleverd kunnen worden.
8.Aansprakelijkheid
a. Klant is tegenover Nimbles aansprakelijk voor alle schade die Nimbles lijdt door toedoen van Klant of Leerling. De Klant vrijwaart Nimbles tevens voor eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de Diensten schade lijden en welke aan Klant of Leerling toerekenbaar is.
b. Indien Nimbles aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in dit artikel 11 is geregeld. De beperkingen uit dit artikel 11 gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van Nimbles en/of van (een van) haar medewerkers.
c. Medewerkers van Nimbles zijn niet gerechtigd tot het doen van uitspraken aangaande de aansprakelijkheid van Nimbles.
d. Nimbles selecteert haar medewerkers met zorg, maar is niet aansprakelijk indien deze tekortschieten in hun taak of zorgvuldigheid. Nimbles aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor tegenvallende (eind)resultaten op basis van de geleverde bijles/training.
e. Leerling en Klant zijn verplicht deugdelijk verzekerd te zijn (wettelijke aansprakelijkheids-, reis- en/of annuleringsverzekering). Nimbles is niet aansprakelijk voor schade waarvoor een verzekering dekking biedt. f. Nimbles is niet aansprakelijk voor vermissing, diefstal, verlies of beschadiging van zaken tijdens het samenkomst met de Bijlesleraar, of tijdens bijles op school, hetzelfde geldt voor surveillanten op scholen. Leerling wordt geadviseerd geen waardevolle spullen onbeheerd achter te laten.
g. Nimbles is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Nimbles is uitgegaan van door Klant en/of Leerling verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
h. De aansprakelijkheid van Nimbles voor derving van genot, gevolgschade, gemiste besparingen en andere indirecte schade is beperkt tot EUR 1.000,- , zegge: duizend euro.
i. De aansprakelijkheid van Nimbles, daaronder begrepen aansprakelijkheid voor letsel- en overlijdensschade, is te allen tijde beperkt tot het bedrag waarvoor Nimbles is verzekerd, en in ieder geval tot maximaal EUR 1.000,-, zegge: duizend euro. j. In geval van aansprakelijkheid van Nimbles, zijn Klant en Leerling gehouden tot overdracht aan Nimbles van alle verhaalsrechten en aanspraken die Klant en/of Leerling op derden hebben terzake van de schade.
9.Overmacht
a. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van overmacht.
b. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Nimbles geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Nimbles niet in staat is de verplichtingen na te komen, werkstakingen in het bedrijf van Nimbles, ziekte en/of arbeidsongeschiktheid daaronder begrepen.
c. In geval van overmacht zal Nimbles zich inspannen om een passend alternatief te bieden voor de Dienst in een andere vorm, op een ander tijdstip of bij een andere Vestiging.
d. In geval van overmacht bij een door Nimbles aangeboden Dienst, voortkomende uit ziekte van een door Nimbles ingeschakelde Bijlesleraar of andere persoon welke rechtstreeks bij de uitvoering van de opdracht is betrokken, verplicht Nimbles zich ertoe zich maximaal in te spannen om Leerling (met voorrang) in te delen bij een andere door Nimbles aangeboden Dienst. Hierbij heeft Nimbles het recht om af te wijken van het maximaal aantal Leerlingen dat bij een docent deelneemt aan de Dienst.
10. Intellectuele eigendom en auteursrechten
a. Nimbles behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet. b. Het is Leerling noch Klant toegestaan de door Nimbles verstrekte materialen, zoals opgavenbundels, toetsen, en hand-outs, alsmede door Leerling gemaakte aantekeningen tijdens de door Nimbles aangeboden Dienst, zonder voorafgaande toestemming van Nimbles te verveelvoudigen en/of openbaar te maken, en/of ter kennis van derden te brengen.
c. Modellen, methodieken en instrumenten die ontwikkeld en/of toegepast worden door Nimbles voor het verrichten van de Diensten, zijn en blijven eigendom van Nimbles, ook indien deze bij het verrichten van de Diensten aan Leerling en/of Klant beschikbaar zijn gesteld. Publicatie of andere vormen van openbaarmaking hiervan kan alleen na verkregen schriftelijke toestemming van Nimbles.
11.Geschillen
a. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
12.Toepasselijk recht
a. Op elke Overeenkomst tussen Nimbles en de Klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien Klant woonachtig of gevestigd is in het buitenland.
b. Wijziging en uitleg van de Algemene Voorwaarden 18.a. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, kunnen de Algemene Voorwaarden door Nimbles worden gewijzigd, wijzigingen worden op de website bekend gemaakt.